Spēkastāsts: SIA SCHWENK Latvija

Saruna ar Evitu Gošu, SIA SCHWENK Latvija (iepriekš – CEMEX) juridiskās daļas vadītāju Evitu Gošu 

 

Vai  ražošanas uzņēmumā, kur visam ir jāstrādā kā Šveices pulkstenim, ir iespējas un vēlme ievērot un īstenot dažādību darbinieku starpā?

“Dažādības vadība ir nozīmīga jebkurā uzņēmumā, neatkarīgi no tā darbības jomas. Tā ir būtiska un pašsaprotama arī CEMEX. Darbinieku atšķirīgās pieredzes, zināšanas, talanti, iemaņas un pieejas sekmē gan viņu personību, gan uzņēmuma attīstību. CEMEX Profesionālais un ētikas kodekss (Kodekss) noteic uzņēmuma mērķi, misiju un vērtības, kā arī galvenās vadlīnijas attiecībā uz CEMEX organizācijas iekšējo un ārējo kultūru un praksēm. Saskaņā ar Kodeksu, kas ir katra CEMEX darbinieka darba līguma pielikums un neatņemama sastāvdaļa, CEMEX veicina cieņu pret individuālām atšķirībām un atšķirīgiem viedokļiem, un darba tiesiskajās attiecībās (t. sk. dibinot darba tiesiskās attiecības) tiek vērtēts tikai darbinieku profesionālais sniegums, nevis viņu dzimums, vecums, etniskā izcelsme, seksuālā orientācija, invaliditāte, reliģiskā pārliecība, politiskā piederība u. tml. pazīmes. Kodeksa apmācībās, kurās ir pienākums piedalīties ikkatram CEMEX darbiniekam, tiek izanalizētas labās un nepieļaujamās prakses, kā arī pārrunāti visi instrumenti, kas izmantojami, lai novērstu iespējamus pārkāpumus. CEMEX darbinieki var uzdot jautājumus, izteikt ierosinājumus un ziņot par pārkāpumiem katra CEMEX grupas uzņēmuma Ētikas komitejā (tā sastāv no 5 darbiniekiem, ko ieceļ konkrētā uzņēmuma vadītājs), Personāldaļā, Juridiskajā daļā vai zvanīt pa darbiniekiem zināmu tālruni vai rakstīt iešēji izveidotā īpašā sistēmā. Ziņojumi tiek objektīvi izmeklēti un problēmsituācijas atrisinātas. Šāds Kodeksa pārvaldības modelis ir pierādījis savu efektivitāti un uzticamību. Turklāt dažādības vadības politika – diskrimināciju nepieļaujoša politika – tiek attiecināta ne tikai uz darbiniekiem, bet arī uz CEMEX klientiem, piegādātājiem u. c. sadarbības partneriem.”

 

Vai var teikt, ka cilvēki un to dažādība, patiesībā, ir resurss, vai variet dalīties ar piemēru, kad esiet pielāgojuši darba vidi, lai īstenotu dažādības vadību savā uzņēmumā?

“Bez dažādības vadības īstenošanas CEMEX, kas darbojas gandrīz 60 valstīs pasaulē, nevarētu pastāvēt un veiksmīgi konkurēt. Katrā CEMEX grupas uzņēmumā strādā starptautiskas komandas, proti, dažādu vecumu un dzimumu cilvēki ar dažādu etnisku izcelsmi, reliģiskiem un politiskiem uzskatiem, ģimenes stāvokļiem un seksuālo orientāciju. Būvmateriālu ražošanas nozarē vēsturiski bijis liels vīriešu īpatsvars, bet CEMEX gan Latvijā, gan globāli to maina. Piemēram, Latvijā CEMEX vadītāju un vecāko speciālistu amatos strādājošo vidū 52% ir sievietes. Globāli CEMEX īsteno iniciatīvu palielināt sieviešu skaitu CEMEX darbinieku vidū, t. sk. vadošajos amatos. CEMEX atbalsta dažādas darba laika formas. Ražošanā darbiniekiem lielākoties ir summētais darba laiks, taču citiem darbiniekiem, atkarībā no darba veida un darbinieka vajadzībām ir iespējams elastīgs darba laiks, kā arī iespējams darbu veikt attālināti. CEMEX darbinieki pārstāv vairāk nekā 100 profesiju, tāpēc visas darba laika un vietas iespējas tiek vērtētas, ņemot vērā objektīvus apstākļus. Lielāka nozīme ir sasniedzamajam rezultātam, nevis darbā pavadītajam laikam. CEMEX pielāgo darba vietas atbilstoši vajadzībām. Pielāgošana tiek veikta, piemēram, pamatojoties uz darbinieku ieteikumiem drošākas un ērtākas darba vides nodrošināšanai (“riska kartiņu” sistēma – darbinieki iesniedz informāciju, un darba devējs to izvērtē un veic nepieciešamus uzlabojumus, darbiniekiem par to atskaitoties). Nepieciešamības gadījumā darbiniekiem tiek nodrošināti regulējama augstuma galdi. CEMEX birojos darbinieku bērniem tiek nodrošinātas iespējas pilnvērtīgi pavadīt laiku. Savukārt CEMEX koplīgums paredz dažāda veida atbalstu CEMEX darbiniekiem – bērnu vecākiem.” 

 

Ko ieteiktu cilvēkiem, kuri vēlās kļūt par darba ņēmējiem, bet, iespējams savu, it kā trūkumu pēc, nav spēruši šo drosmīgo soli. Kā rīkoties, kā kļūt nodarbinātiem un noderīgiem darba vidē?

“Lai arī Latvijā izpratne par dažādības vadību un tās nozīmi pieaug ļoti lēni, Latvijas darba devējiem aizvien vairāk būs jākonkurē par darbiniekiem. Savukārt darbiniekiem būs izvēle. Viņi izvēlēsies tos darba devējus, kas nodrošinās iespēju darbiniekiem īstenot viņu potenciālu. Jāuzdrošinās un jādarbojas. Jebkuru aizdomu par diskrimināciju gadījumā vajadzētu vērsties Tiesībsarga birojā, attiecīgo interešu aizstāvības NVO un/vai tiesā. Ar atbalstu vienmēr var sasniegt vairāk!”

  • Share :