Darba likums šeit

Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums šeit

Krimināllikums (naida noziegumi un diskriminācija) šeit 

Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021.–2027. gadam šeit

Likums par sociālo drošību šeit

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums šeit

Ministru kabineta rīkojums Nr.542 –‘‘Par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēm 2012.–2018.gadam’’ šeit

Ministru prezidenta rīkojums Nr.46 ‘‘Par vadības grupu valsts programmas ‘‘Sabiedrības integrācija Latvijā’’ izstrādi’’ šeit

Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam šeit

UNESCO Vispārējā deklarācija par kultūras daudzveidību šeit

ES Rasu vienlīdzības direktīva šeit

ES Direktīva par vienlīdzīgu attieksmi pret nodarbinātību šeit

  • Share :