Atvērtība Latvijā pieaugusi par 1465 minūtēm

Atvērtība Latvijā pieaugusi par 1465 minūtēm – tas ir laiks, kuru Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar nodibinājumu “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” 2021. gada janvārī ieguldīja, īstenojot sešus atbalsta pasākumus tiem darba devējiem, kuri 2020. gadā veica pašnovērtējumu “Dažādībā ir spēks”, ar mērķi veicināt izpratni, ka iekļaujoša vide un dažādība ir resurss un virzītājspēks uzņēmuma, organizācijas, iestādes attīstībai.

Atbalsta pasākuma dalībniece Evita, kas pārstāv uzņēmumu SIA “Elodeja” atzina: “Dzirdēju vērtīgas atziņas, pieredzes stāstus un domas no citiem dalībniekiem. Patīkami dzirdēt, ka arvien vairāk uzņēmumu Latvijā ne tikai privātajā, bet arī valsts sektorā rūpējas par savu darbinieku labsajūtu darba vietā, kā arī nodrošina ērtus darba apstākļus tiem, kas strādā attālināti. Runājot par dažādību kolektīvā, sapratu, ka šādam kolektīvam ir lielāks pienesums – par to liecina arī vieslektoru stāstītais. Un, protams, vajag strādāt tā, lai pašiem patīk un ir gandarījums par paveikto. Un, lai organizācija varētu pilnvērtīgi augt, ir svarīgi iepazīt savu esošo un potenciālo klientu.”

Stājoties spēkā Covid-19 ierobežojumiem, valdība rosinājusi strādāt attālinātā režīmā tiem, kuriem to ir iespējams izdarīt. Minēto atbalsta pasākumu laikā tika secināts, ka atbalsta instrumenti, kuri pozitīvi ietekmēja darba devējus agrāk nosacītos “miera apstākļos”, šobrīd daudziem darba devējiem ir jāpārskata, jo atbalsta instrumenti, kas bija pieņemami, darbojoties klātienē, zaudē savu nozīmi attālinātajā darbā. Kaut gan neapšaubāmi ir tas, ka tie darba devēji, kuri atbalstīja darbiniekus pirms Covid-19 situācijas valstī, to daudz veiksmīgāk dara arī krīzes laikā. Radoši risinājumi konkrētajai problēmai var rasties, sadarbojoties ar sektoriem, kuri ikdienā to nedara.

“Dažādība ir spēks” atbalsta pasākumos šī gada sākumā kopā piedalījās 68 dalībnieki no 11 organizācijām. No šīm 11 organizācijām 5 pārstāvēja valsts un pašvaldību sektoru, 5 – privāto sektoru un 1 – nevalstiskās organizācijas.

Atbalsta pasākumos ar savu redzējumu un aktuālo pieredzi dalījās kustības “Dažādībā ir spēks” laureāti. Šīs tikšanās apmācību dalībniekiem bija izteikti nozīmīgas, jo sniedza iespēju ieskatīties citu organizāciju darbībā un dažādās vadības pieejās. Kā vieslektori apmācībās viesojās Linda Šedlere – SIA “SCHWENK Latvija” valdes locekle, Ilze Zariņa – SIA “Wunder Latvia” Valmieras biroja vadītāja,  Marika Ģederte – SIA “Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža” valdes priekšsēdētāja, Margarita Aļabjeva-Vaišļa – SIA “Paulig Coffee Latvia” valdes locekle, Jānis Palkavnieks – “Draugiem Group” runasvīrs un Ginta Rassa un Agija Leimane –  PSIA “Ventspils reiss” pārstāves. Katrs vieslektors iepazīstināja ar savu redzējumu par to, kāpēc konkrētajā organizācijā dažādības vadības koncepts ir nozīmīgs, un dalījās pieredzē ar to, kādus acīmredzamus un taustāmus “labumus” šīs koncepcijas izmantošana sniegusi viņu pārstāvētajai organizācijai.

Kā neatņemama atbalsta pasākumu sastāvdaļa ir jaunākās aktualitātes Latvijā atvērtības jomā, tāpēc mācībās bija iespējams uzzināt ekspertes pretdiskriminācijas jautājumos Sigitas Zankovskas-Odiņas skaidrojumu par jaunākajiem Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumiem un to nozīmi dažādības vadības kontekstā. Ir būtiski, ka tiek ņemts vērā, ka arī jautājumi un izpratne par tiem ir mainīga arī dažādības vadības kontekstā un tiek ietekmēta. Viens no aktuālākajiem jaunumiem 2020.gadā, kas ietekmēs arī nāktonē darba devēju un darba ņēmēju tiesiskās un faktiskās attiecības ir LR Satversems Tiesas spriedumu 2020. gada novembrī, kurā Latvijas Republikas Satversmes tiesa lēma: “cilvēka cieņa kā pamattiesība piemīt ikvienam cilvēkam neatkarīgi no jebkādiem nosacījumiem. Ar cilvēka cieņas principu nav savienojams uzskats, ka viena cilvēka cieņai varētu būt mazāka vērtība nekā cita cilvēka cieņai. Cilvēka cieņas princips neļauj valstij atteikties no pamattiesību nodrošināšanas noteiktai personai vai personu grupai. Sabiedrībā pastāvošie stereotipi nevar kalpot par konstitucionāli attaisnojamu pamatu noteiktas personas vai personu grupas pamatiesību liegšanai vai ierobežošanai demokrātiskā valstī. Atbilstoši cilvēka cieņas principam valstij vienādā mērā jārespektē arī tie sabiedrības locekļi, kuri pēc savas dabas veido personiskas attiecības ar sava dzimuma pārstāvjiem, kā arī jārespektē tas, ka uz šo attiecību pamata var izveidoties ģimene.”

Jāteic, ka vairāki atbalsta pasākumu dalībnieki par šo tēmu ieinteresējās un vēlējās iegūt papildus informāciju. Atsevišķi dalībnieki izteicās, ka arī organizācijās ir nepieciešamas sarunas par šo lēmumu ietekmi uz viņu darba vietu, tāpēc šie jautājumi tiks spriesti vadības sanāksmēs. Šādi piemēri pierāda pasākumu nozīmīgumu un sasaisti tieši ar reālo darba vidi.

Kā īpašu jomu ekspertus pasākuma organizatori bija pieaicinājis Gunti Leimani – VAS “Starptautiskā Lidosta “”Rīga”” pārstāvi un Oļegu Ņikitinu – darba vides stratēģi, kuru profesionālā kompetence un pieredze sniedza īpašu perspektīvu no organizācijas iekšienes par to, kā norit darbs klientiem pārvadājumu jomā un kā organizācijas var parādīt sevi un savas vērtības, iekārtojot organizācijas telpas.

Kustības “Dažādībā ir spēks” atbalsta pasākumi norisinājās tiešsaistē, tomēr kustības vadošā eksperte Rasma Pīpiķe tos īstenoja, paredzot metodes, kas sniedz iespēju pasākuma dalībniekiem padomāt par sevi, diskutēt ar kolēģiem, kā arī interaktīvā veidā pārbaudīt savu tolerances līmeni. Kustība pēc pasākumiem saņēma daudz pozitīvu atsauksmju, kas skaidri parādīja, ka cilvēkiem darba vietās ir nepieciešams laiks, lai runātu un domātu par savām attiecībām ar citiem cilvēkiem, jo, kā norādīja vairāki dalībnieki, par sevi tie runā ļoti reti, bet mācību laikā šī iespēja tika dota. Rasma Pīpiķe atzīst: “Biju pārsteigta, cik būtiska izrādījās šo tikšanos raisīto sajūtu gamma, kā arī tas, ka cilvēki, kurus satikām tikai uz pāris stundām, nonāca pie tik nozīmīgiem secinājumiem. Katrs, kurš pasmaida ekrānā, sniedz motivāciju turpināt iesākto un aicināt arvien jaunus darba devējus piedalīties kustībā “Dažādībā ir spēks”.”

2021. gada pieteikšanās “Dažādībā ir spēks” pašnovērtējumam būs iespējama no 1. marta, saņemot ekskluzīvu iespēju piedalīties īpaši izveidotos atbalsta pasākumos. Kustības dalīborganizācijas neatkarīgi no to juridiskā statusa veic elektronisku pašnovērtējumu, novērtējot organizācijas principus un vērtības, sava kolektīva dažādību, atvērtību komunikācijā ar sadarbības partneriem un klientiem, darba telpu pieejamību un atbalsta instrumentus darbiniekiem.

  • Share :