Atbalsts organizācijām

Tikai pastāvīgi pilnveidojot savas zināšanas un praksi dažādības jautājumos, mēs veidosim Latvijas sabiedrību saliedētāku un iekļaujošāku. Šajā procesā uzņēmējiem atbalstu sniedz Sabiedrības integrācijas fonds (SIF), īstenojot gan dažādus izglītojošus pasākumus, gan informatīvas kampaņas, darba devēju pašnovērtējumus, kā arī veicot pētījumus, kas identificē galvenos izaicinājumus un piedāvā konkrētus risinājumus. Labklājības ministrijā aicinām vērsties tos uzņēmējus, kuriem interesē sociālā uzņēmuma statuss un tā priekšrocību izmantošana. Savukārt Nodarbinātības valsts aģentūra īsteno vairākas iniciatīvas atbildīgai darba spēka piesaistei, īpašu uzmanību pievēršot mazaizsargāto grupu iespējām iekļauties darba tirgū.

Atbalsta pasākumi

Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai

Sociālās uzņēmējdarbības joma Latvijā tiek atbalstīta kopš 2018. gada, un tajā aktīvi darbojas vairāk nekā 200 uzņēmumu, kam piešķirts sociālā uzņēmuma statuss, taču realitātē sociālās uzņēmējdarbības veicēju ir vēl vairāk. Arī nākamajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā līdz 2029. gadam ir paredzēts atbalsts, kas palīdzēs sociālajai uzņēmējdarbībai turpināt attīstīties. Šim mērķim paredzēti 12 miljoni eiro. Atbalsta programmu īstenos Labklājības ministrija sadarbībā ar “ALTUM”.

Atbalsta pasākumiem iecerētas trīs daļas – konsultatīvs un informatīvs atbalsts, informēšanas un izglītošanas pasākumi, kā arī sociālā biznesa atbalsta instrumenti: granti, konsultācijas biznesa plāna sagatavošanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kompensācijas par personu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem nodarbināšanu. Granti paredzēti biznesa uzsācējiem un uzņēmējdarbības attīstībai. Sociālā biznesa uzsācēji varēs pretendēt uz grantu līdz 40 tūkstošiem eiro, savukārt attīstības grantu sadaļā varēs pretendēt uz atbalstu līdz 200 tūkstošiem eiro.

Atbilstoši vispārpieņemtai starptautiskai praksei sociālais uzņēmums ir uzņēmums, kura galvenais mērķis ir nevis peļņas gūšana, bet sociālās ietekmes radīšana. Tas darbojas tirgus apstākļos, uzņēmējdarbībai raksturīgā un inovatīvā veidā ražojot preces vai sniedzot pakalpojumus. Saskaņā ar Sociālā uzņēmuma likumu sociālais uzņēmums ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kam piešķirts sociālā uzņēmuma statuss un kas veic saimniecisko darbību, kas rada labvēlīgu un nozīmīgu sociālo ietekmi, nodarbinot mērķa grupas vai uzlabojot dzīves kvalitāti sabiedrības grupām, kuru dzīvi ietekmē sabiedrībai būtiskas problēmas, vai veicot citas sabiedrībai nozīmīgas darbības, kas rada ilgstošu pozitīvu sociālo ietekmi. Vairāk par likumu lasiet sadaļā par normatīvo regulējumu.

SIF bezmaksas mācības par dažādības vadību un iekļaujošu darba vidi

SIF jau sešus gadus organizē mācības, lai paaugstinātu darba devēju un darbinieku izpratni un sniegumu dažādības vadības un iecietības jautājumos. Mācības dod iespēju dalībniekiem gūt praktisku pieredzi dažādības vadības jautājumos un veicina individuālo spēju izprast un analizēt savas vērtības, normas un rīcības modeļus, vienlaikus mācoties bez aizspriedumiem izturēties pret dažādību. Mācībās izmantotas interaktīvas mācību metodes un nodrošinātas iespējas tiekties un runāt ar sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļautajām personām.  

Īstenotas trīs mācību programmas, kuru mērķis ir palīdzēt darba devējiem iepazīt dažādību un veicināt izpratni par kvalitatīvas dažādības vadības prakses nozīmīgo lomu jebkuras organizācijas izaugsmē:

  • Darba devēju augstākā līmeņa vadītājiem – mācību programma “Skatu punkti: Ieguvumi”;
  • Darba devēju darbiniekiem – mācību programma “Skatu punkti: Cieņa”;
  • Darba devēju darbiniekiem (praktiķiem), kas atbild par ilgtspēju, korporatīvo sociālo atbildību vai dažādības vadības ieviešanu organizācijā – Dažādības mentoru programma.

Mācību programmas “Skatu punkti: Ieguvumi” un “Skatu punkti: Cieņa” tika īstenotas no 2017. gada 1. septembra līdz 2023. gada 30. novembrim un bija primāri vērstas uz tiem darba devējiem un to darbiniekiem, kuriem nebija zināšanu vai bija fragmentāras zināšanas diskriminācijas novēršanas jomā. Kopumā programmas ietvaros sešu gadu laikā mācības absolvējuši 1140 darbinieki. Vairāk lasiet sadaļā par mācībām.

Ukrainas civiliedzīvotāju nodarbinātība

Latvijas valsts nodrošina iespēju strādāt Latvijā tiem Ukrainas pilsoņiem, kuri izceļo no Ukrainas kara dēļ. Darba devējus, kuri vēlas piedāvāt darba iespējas Ukrainas civiliedzīvotājiem, aicinām darba vietas pieteikt Nodarbinātības valsts aģentūrā.

Nodarbinot Ukrainas civiliedzīvotājus, darba devējiem jāņem vērā, ka darba attiecību uzsākšanai Latvijā ir nepieciešama ilgtermiņa vīza ar tiesībām uz nodarbinātību. Lai nodrošinātu tiesības nekavējoties uzsākt darbu, ir noteikts, ka Ukrainas iedzīvotājiem, kuriem Ukrainā izsniegts ceļošanas dokuments, ir tiesības uzsākt darba tiesiskās attiecības arī bez ilgtermiņa vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību saņemšanas, taču ne ilgāk kā 30 dienas. Šādā gadījumā Ukrainas iedzīvotājam, kurš sācis strādāt, ir pienākums ne vēlāk kā 10 dienu laikā iesniegt pieteikumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību saņemšanai. Ukrainas civiliedzīvotājus var nodarbināt bez valsts valodas zināšanām, ja tas netraucē darba pienākumu pildīšanai. Tāpat nav attiecināma normatīvo aktu par ārzemnieku nodarbināšanu prasība vakanci reģistrēt NVA un nodrošināt darba samaksu, kas nav mazāka par vidējo bruto darba samaksu Latvijā iepriekšējā gadā.

Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums nosaka atsevišķus nosacījumus, kas ir attiecināmi uz Ukrainas civiliedzīvotāju nodarbinātību izglītības sistēmā un tiesībām nodarboties ar ārstniecību. Ar likumu var iepazīties šeit.

Subsidētās darba vietas

Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar fiziskām un juridiskām personām organizē subsidēto darba vietu izveidi. Ievērojot vienlīdzīgu tiesību principu, tiek iesaistīti mērķa grupas bezdarbnieki, kuri bezdarbnieka statusā ir vismaz trīs mēnešus un kuri atbilst vismaz vienam no dažādiem kritērijiem, tajā skaitā personas ar invaliditāti, personas vecumā virs 55 gadiem, kurām līdz vecuma pensijai ir atlikuši vairāk nekā 2 gadi, personas vecumā līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuras absolvējušas speciālo izglītības programmu, un citas grupas.

Darba devēji, kas piedalās šajā programmā, var saņemt finansiālu atbalstu. Pieteikties subsidētajām darba vietām var komersanti (izņemot izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), pašnodarbinātas personas, biedrības (izņemot politiskās partijas) vai nodibinājumi un kooperatīvās sabiedrības.

Darba devēju pašnovērtējums “Dažādībā ir spēks”

Lai rosinātu darba devēju interesi un motivāciju veidot iekļaujošu darba vidi un būt atvērtiem dažādības vadības principu iedzīvināšanai, Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) īsteno ikgadēju pašnovērtējumu “Dažādībā ir spēks”. Dažādības pašnovērtējuma mērķis ir veidot atpazīstamu un pozitīvu darba devēju kustību, kas par uzdevumu ikdienas darbā izvirza dažādības veicināšanu uzņēmumos, organizācijās, valsts vai pašvaldības iestādēs, biedrībās vai nodibinājumos, atzīstot, ka dažādība ir resurss un virzītājspēks organizācijas tālākai attīstībai un izcilu rezultātu sasniegšanai ikvienā jomā.

Kopš kustības dibināšanas iniciatīvā iesaistījušies 148 darba devēji, kas savā ikdienas darbā veicina atvērtību dažādām sabiedrības grupām, saskatot, ka dažādība ir resurss un konkurences priekšrocība. Tas apliecina, ka Latvijas darba devēju vidē aug izpratne par dažādības vadības un atvērtības lomu un nozīmi. Vairāk par Dažādības novērtējumu lasiet šeit.

Citas SIF iniciatīvas

Ģimenei draudzīga pašvaldība logo

Iniciatīva “Ģimenei draudzīga pašvaldība”

Iniciatīvas mērķis ir noteikt tās Latvijas pašvaldības, kas nodrošina lielāko atbalstu, daudzveidīgākos un pieejamākos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem un ģimeniskas vides nodrošināšanai. Ģimeņu atbalsta pasākumu, kā arī iedzīvotāju balsojumā gūto atsauksmju izvērtēšana ļauj noskaidrot iedzīvotāju apmierinātību ar dzīves kvalitāti savā reģionā, kā arī aktualizēt jautājumus, ko iedzīvotāji vēlētos risināt.
Skatu punkti logo

Mācību programma "Skatu punkti"

Atbalsta pasākumi darba devējiem par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem.
Ģimenei draudzīga darbavieta

Iniciatīva "Ģimenei draudzīga darbavieta"

Lai veicinātu ikviena veida darba devēju rūpes par savu darbinieku spēju harmonizēt savu privāto ģimenes un profesionālo darba dzīvi, kopš 2020. gada Sabiedrības integrācijas fonds ir uzsācis izstrādāt un ieviest programmu “Ģimenei draudzīga darbavieta”. Iniciatīvas mērķis ir sekmēt tādas darba vides kultūras attīstību Latvijā, kas ir empātiska, cilvēcīga un saprotoša, vienlaikus piedāvājot instrumentus gan esošās darba vides novērtējumam, gan finansiālu palīdzību dažādu atbalsta pasākumu ieviešanai.
Latvija goda ģimene logo

Apliecība "Goda ģimene"

Atbalsta programma daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuras aprūpē bērnu ar invaliditāti. Apliecības īpašniekiem ir iespēja saņemt atlaides, izmantojot pakalpojumus, kurus piedāvā valsts un privātie uzņēmumi Latvijā. Uzņēmumi ir aicināti būt sociāli atbildīgiem un iesaistīties atbalsta programmā ar saviem piedāvājumiem.