Termini un regulējums

Vienlīdzīgai attieksmei un iekļaujošai darba videi ir būtiska loma ilgtspējīgas sabiedrības attīstībā. Īstenojot dažādības vadības pasākumus sabiedrības dažādību uzņēmumi var pārvērst resursos, kas uzlabo to sasniegumus un efektivitāti, pozitīvi ietekmē biznesa veiktspēju un finanšu sniegumu. Pieņemot un īstenojot dažādības veicināšanas pasākumus jau tagad, organizācijas var būt soli priekšā citām.

Īsumā par svarīgāko

Dažādība

Indivīda vērtību, attieksmju, kultūras, ticības, etniskās piederības, dzimuma, vecuma, sociālekonomiskās situācijas, kā arī prasmju, zināšanu un dzīves pieredzes līdzības un atšķirības.

Iekļaušana

Rada darba vidi, kurā katrs darbinieks jūtas pieņemts, iesaistīts un pilnībā spēj sevi realizēt. Iekļaušana ir darbības un uzvedība, kas ikvienam liek justies atbalstītam.

Vienlīdzība

Objektīva un taisnīga attieksme pret visiem neatkarīgi no viņu piederības kādai no sociālajām grupām. Normatīvajā regulējumā ietvertais vienlīdzīgu tiesību princips aizliedz jebkādu tiešu vai netiešu diskrimināciju darba attiecību ietvaros, tostarp pieņemot darbiniekus, nosakot algu, darba laiku un pienākumus.

Vides pieejamība

Pasākumi, kas nodrošina ikvienai personai vienlīdzīgu pieeju fiziskajai videi, transportam, informācijai un sakariem, tostarp tehnoloģijām un sistēmām, kā arī publiski pieejamiem objektiem un pakalpojumiem.

Visi termini Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts

Dažādības pazīmes

Pastāv dažādas pazīmes, pēc kurām cilvēki cits no cita atšķiras un kuru dēļ kāda persona vai personu grupa varētu tikt diskriminēta. Tās sauc par aizsargātajām pazīmēm vai aizliegtajiem diskriminācijas pamatiem un tie ir norādīti starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos un Latvijas normatīvajos aktos. Visbiežāk diskriminācija ir saistīta ar dzimumu, rasi vai etnisko izcelsmi, reliģiju vai ticību, vecumu, invaliditāti, seksuālo orientāciju. Tomēr ir vēl arī daudz citu aizliegto diskriminācijas pamatu, piemēram, valoda, personas politiskie vai citi uzskati, sociālā izcelsme, ģimenes stāvoklis.

Diskriminācijas aizlieguma pazīmes

Citas pazīmes

Dažādība ietver ne tikai minētās pazīmes, bet arī citus personības aspektus, piemēram, ienākumu līmeni, lomu organizācijā jeb darba vietā – darba pienākumus, amatu un darba stāžu. Ārpus organizācijas priekšstatus par personību veido arī tādi faktori kā dzīvesvieta, izskats vai brīvā laika paradumi.

Citas pazīmes Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts

Neirodažādība

Atšķirības domāšanas stilos, problēmu risināšanas pieejās un izziņas procesos. Indivīdiem var būt unikāli veidi, kā veikt uzdevumus, pieņemt lēmumus vai apstrādāt informāciju.

Izglītība

Dažāda izglītības pieredze, sasniegumu līmeņi un studiju jomas veicina daudzveidību darbavietā. Darbiniekiem var būt dažādas prasmes un perspektīvas atkarībā no viņu izglītības.

Personības iezīmes

Dažādas personības iezīmes, piemēram, introversija/ekstraversija, atvērtība, apzinīgums un emocionālā inteliģence, var būtiski ietekmēt indivīdu mijiedarbību un ieguldījumu darba vidē.

Sociāli ekonomiskais fons

Sociālekonomiskā stāvokļa atšķirības var ietekmēt perspektīvas finanšu jautājumos, darba ētiku un piekļuvi resursiem. Šo atšķirību atzīšana palīdz izveidot iekļaujošu darba vietu.

Citas pazīmes Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts

Latvijas uzņēmēji novērtē dažādības vadības ieguvumus

23%

Talantīgu darbinieku piesaiste un attīstība

23 % Latvijas uzņēmēju kā dažādības vadības ieguvumu saskata darbinieku piesaisti.

Dažādības kompass, 2023
15%

Augstāki finanšu rezultāti

Līdzīgi kā citos starptautiskos pētījumos ir pierādīts, arī 15 % no Latvijas uzņēmējiem kā ieguvumu uzsver labākus finanšu rādītājus.

Dažādības kompass, 2023
13%

Palielinās darbinieku motivācija un lojalitāte

Turpat līdzās ir arī dažādības vadības ieguvums – darbinieku motivācijas un lojalitātes celšana.

Dažādības kompass, 2023
11%

Uzlabojas mikroklimats kolektīvā

Latvijas uzņēmēji bieži norāda, ka, īstenojot dažādības vadību un iekļaujošu darba vidi, kolektīvs ir saliedētāks.

Dažādības kompass, 2023

Diskriminācijas novēršanas tiesiskais regulējums

Dažādības vadība organizācijā veicina pozitīvu un atvērtu darba vidi, kurā ikviens darbinieks tiek novērtēts un iedrošināts sniegt savu unikālo ieguldījumu. Šī pieeja ne tikai sekmē līdztiesību un iekļaušanu, bet arī atbilst tiesiskajam regulējumam, nodrošinot efektīvu diskriminācijas novēršanu.

Normatīvais regulējums