PAR KUSTĪBU

Kustība “Dažādībā ir spēks” ir brīvprātīga darba devēju kustība, ​kurā vēlamies apvienot uzņēmumus, biedrības un nodibinājumus, valsts un pašvaldību iestādes, kas savā ikdienas darbā veicina atvērtību dažādām sabiedrības grupām, saskatot, ka dažādība ir resurss, iespēja un konkurences priekšrocība.

Lai veicinātu izpratni par šiem jautājumiem un aktualizētu konkrētus dažādības vadības aspektus darba devēju starpā, tiek veidoti un attīstīt atbalsta pasākumi iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadībai Latvijā.

Atbalsta pasākumu īstenošanā ietilpst sekojošas darbības: darba devēju pieteikšanās elektroniskai pašnovērtējuma anketai un tā aizpildīšana; darba devēju apbalvošana; atbalsta pasākumu sniegšana pašnovērtējumu aizpildījušiem darba devējiem.

Darba likuma 7. pants (šeit) nosaka: ikvienam ir vienlīdzīgas tiesības uz darbu, taisnīgiem, drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem, kā arī uz taisnīgu darba samaksu,” tapāt tas nosaka: “tiesības nodrošināmas bez jebkādas tiešas vai netiešas diskriminācijas — neatkarīgi no personas rases, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, invaliditātes, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa, seksuālās orientācijas vai citiem apstākļiem.”

Aicinām iesaistīties šajā kustībā un sākt meklēt savas organizācijas izaicinājumu risinājumus dažādībā!