Privātuma politika

Sabiedrības integrācijas fonda privātuma politika

1. Privātuma atruna apstrādei – izglītojošu/ informatīvu pasākumu organizēšana un nodrošināšana darba devēju dažādības vadības prakses ieviešanas ietvaros

1.1 Datu pārzinis: Sabiedrības integrācijas fonds, reģ. Nr.: 90001237779 (turpmāk – “Fonds”), adrese: Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050, tālrunis: 22811001, e-pasts: pasts@sif.gov.lv; Fonda kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: datuaizsardziba@sif.gov.lv vai pasts@sif.gov.lv.

1.2 Datu subjektu kategorijas: darba devēju pārstāvji, kas piedalās vai vēlas piedalīties izglītojošajā/ informatīvajā pasākumā darba devēju dažādības vadības prakses ieviešanas ietvaros.

1.3 Personas datu kategorijas: pasākuma dalībnieka/ potenciālā dalībnieka vārds, uzvārds, kontaktinformācija (e-pasts, tālrunis), amats, pārstāvētā organizācija (darba devējs), attiecīgais izglītojošais/ informatīvais pasākums (kurss, lekcija, praktikums vai cits izglītojošs/ informatīvs pasākums), kurā piesaka savu dalību potenciālais dalībnieks.

1.4 Apstrādes nolūki:

1.4.1 nodrošināt un organizēt dalību izglītojošā/ informatīvā pasākumā dažādības vadības prakses ieviešanas ietvaros, tajā skaitā reģistrēt pasākuma dalībnieku, sniegt tam nepieciešamo informāciju par pasākumu un dalību tajā;

1.4.2 pasākuma dalībnieka atgriezeniskās saites par pasākumu saņemšana pasākumu pilnveidošanas nolūkos – pēc pasākuma norises dalībniekam uz tā e-pasta adresi var tikt nosūtīta saite uz aptaujas anketu ar aicinājumu to aizpildīt (aptauja ir anonīma un brīvprātīga, dati tiek apkopoti bez datu subjektu identifikācijas vai iespējas to identificēt).

1.5 Apstrādes tiesiskais pamats:

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras), Sabiedrības integrācijas fonda likuma 3.panta pirmā daļa un otrās daļas 9.punkts un 4.panta pirmās daļas 6.punkts, Ministru kabineta 24.09.2021. lēmums (ārkārtas sēdes protokols Nr.63, 1.§ 2. punkts) atbalstīt pasākumu – programmu “Nacionāli saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstība”, kuras ietvaros Fonds, cita starpā, nodrošina aktivitātes “Darba devēju dažādības vadības prakses ieviešana un sabiedrisko attiecību nodrošināšana” īstenošanu.

Fonds sabiedrības interesēs īsteno tam normatīvajos aktos noteiktos mērķus un uzdevumus (atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju, atbalstīt publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu, mērķtiecīgi un efektīvi apsaimniekot no valsts budžeta piešķirto finansējumu, nodrošinot kontroli pār līdzekļu izlietošanu) un tiesības (ieviest Fonda mērķim atbilstošas juridisko un fizisko personu programmas).

1.6 Datu avots: datu subjekta sniegtā informācija, piesakoties uz izglītojošo/ informatīvo pasākumu.

1.7 Datu saņēmēji: dati var būt pieejami pakalpojumu sniedzējiem/ personas datu apstrādātājiem, kas veido komunikāciju ar darba devējiem programmas ietvaros, kā arī nodrošina tīmekļa vietnes www.dazadiba.lv uzturēšanu un administrēšanu, caur kuru tiek reģistrēta dalībnieku pieteikšanās pasākumos (pašreiz minētos pakalpojumus Fondam sniedz SIA “LEAD. Korporatīvā komunikācija”, reģ.nr.40003265531, juridiskā adrese: Tērbatas iela 32, LV-1011, https://www.lead.lv/, tās apakšuzņēmējs SIA “Turn Digital”, reģ.Nr.40203026165, juridiskā adrese: Kartupeļu iela 47-43, Rīga, LV-1058).

1.8 Datu glabāšanas ilgums: ne ilgāk kā līdz saites uz aptaujas anketu par pasākumu nosūtīšanai pasākuma dalībniekam vai ne ilgāk kā 5 darba dienas pēc pasākuma, ja aptauja par pasākumu netiek veikta.

1.9 Papildus informācija par datu apstrādi, tajā skaitā par datu subjekta tiesībām, pieejama Fonda Privātuma politikā – šajā Fonda tīmekļa vietnē www.dazadiba.lv sadaļā “Privātuma politika”, kā arī Fonda tīmekļa vietnē www.sif.gov.lv.

1.10 Fonda tīmekļa vietnē www.dazadiba.lv sīkdatnes netiek izmantotas.

2. Privātuma atruna apstrādei – jaunumvēstuļu nosūtīšana darba devēju dažādības vadības prakses ieviešanas ietvaros

2.1  Datu pārzinis: Sabiedrības integrācijas fonds, reģ. Nr.: 90001237779 (turpmāk – “Fonds”), adrese: Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050, tālrunis: 22811001, e-pasts: pasts@sif.gov.lv; Fonda kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: datuaizsardziba@sif.gov.lv vai pasts@sif.gov.lv.

2.2 Datu subjektu kategorijas: darba devēju pārstāvji, kas piedalās vai vēlas piedalīties darba devēju dažādības vadības prakses ieviešanā.

2.3 Personas datu kategorijas: vārds, uzvārds, kontaktinformācija (e-pasts).

2.4 Apstrādes nolūks: jaunumvēstuļu nosūtīšana interesentiem, lai tos informētu par jaunumiem, aktivitātēm un pasākumiem darba devēju dažādības vadības prakses ieviešanas ietvaros.

2.5 Apstrādes tiesiskais pamats:

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts (datu subjekta piekrišana) – piesakoties jaunumvēstuļu saņemšanai, datu subjekts sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei.

Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu, atsakoties no jaunumvēstuļu saņemšanas.

Tiesiskais konteksts: Sabiedrības integrācijas fonda likuma 3.panta pirmā daļa un otrās daļas 9.punkts un 4.panta pirmās daļas 6.punkts, Ministru kabineta 24.09.2021. lēmums (ārkārtas sēdes protokols Nr.63, 1.§ 2. punkts) atbalstīt pasākumu – programmu “Nacionāli saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstība”, kuras ietvaros Fonds, cita starpā, nodrošina aktivitātes “Darba devēju dažādības vadības prakses ieviešana un sabiedrisko attiecību nodrošināšana” īstenošanu.

2.6 Datu avots: datu subjekta sniegtā informācija, piesakoties jaunumvēstuļu saņemšanai.

2.7 Datu saņēmēji: dati var būt pieejami pakalpojumu sniedzējiem/ personas datu apstrādātājiem, kas veido komunikāciju ar darba devējiem programmas ietvaros, kā arī nodrošina tīmekļa vietnes www.dazadiba.lv uzturēšanu un administrēšanu (pašreiz minētos pakalpojumus Fondam sniedz SIA “LEAD. Korporatīvā komunikācija”, reģ.nr.40003265531, juridiskā adrese: Tērbatas iela 32, LV-1011, https://www.lead.lv/, tās apakšuzņēmējs SIA “Turn Digital”, reģ.Nr.40203026165, juridiskā adrese: Kartupeļu iela 47-43, Rīga, LV-1058).

2.8 Datu glabāšanas ilgums: līdz datu subjekta piekrišanas (jaunumvēstuļu saņemšanas) atsaukšanai vai līdz brīdim, kad Fonds pēc savas iniciatīvas pārtrauc jaunumvēstuļu sūtīšanu (atkarībā no tā, kurš apstāklis iestājas ātrāk).

2.9 Papildus informācija par datu apstrādi, tajā skaitā par datu subjekta tiesībām, pieejama Fonda Privātuma politikā – šajā Fonda tīmekļa vietnē www.dazadiba.lv sadaļā “Privātuma politika”, kā arī Fonda tīmekļa vietnē www.sif.gov.lv.

2.10 Fonda tīmekļa vietnē www.dazadiba.lv sīkdatnes netiek izmantotas.