Normatīvais regulējums

Lai veicinātu darba devēju atvērtību dažādībai, atbalstītu dažādības vadības ieviešanu uzņēmumos un organizācijās, kā arī attīstītu un uzlabotu iekļaujošu darba vidi, liela loma ir tiesiskajam regulējumam. 

Lai arī Latvijas normatīvajos aktos dažādības vadības ieviešana nav noteikta kā obligāta prasība, un tie pamatā ietver diskriminācijas aizliegumu, nepieciešamība iedzīvināt dažādības vadības principus minēta vairākos politikas plānošanas dokumentos. Tāpat dažādības un iekļaujošas darba vides nozīmība aizvien vairāk uzsvērta dažādu Eiropas Savienības iniciatīvu ietvaros.

Latvijā tiesiskās vienlīdzības kā konstitucionālā ranga pamattiesību norma ir noteikta Satvermē. Tā ietver arī līdztiesības principu un diskriminācijas aizliegumu.

Panti par diskrimināciju:

  • 91. pants: “Visi cilvēki ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas.”
  • 106. pants: “Ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai. Piespiedu darbs ir aizliegts.”

Citi panti, kas attiecas uz dažādības aspektiem:

  • 99. “Ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību..”

https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme

Diskriminācijas aizlieguma pamati

Politikas plānošanas dokumenti

Skatīt visus Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts

Ar ko sākt dažādības vadībā?

Pirms dažādības vadības ieviešanas ikvienam uzņēmumam vai organizācijai ir lietderīgi izpētīt pašreizējo stāvokli attiecībā uz dažādību. Kādi ir esošie izaicinājumi un iespējas? Kādas problēmas mēs atrisināsim? Kā tas palīdzēs mūsu darba efektivitātei? Situācijas definēšana arī palīdzēs noteikt skaidrākus mērķus attiecībā uz dažādības vadību.

Uzzini ceļvedī