Latvijas organizācijās trūkst stratēģiskas pieejas dažādības un iekļaušanas jautājumu risināšanā

Plakāta

Darba devēji, kas piedalījās Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) organizētajā Dažādības novērtējumā, ir saņēmuši individuālos ekspertu vērtējumus un rekomendācijas. Saņemtie ieteikumi dos darba devējiem iespēju pilnveidot savas stratēģijas un ikdienas praksi iekļaušanas un pretdiskriminācijas jomā. Novērtējuma dalībnieki saņēma arī digitālās uzlīmes, kas apliecina to iegūto kategoriju Dažādības novērtējumā 2023 – Zelta, Sudraba, Bronzas un Atzinības kategorijās, kā arī speciālās ekspertu atzinības.

Dažādības novērtējumu jau sesto gadu organizēja Sabiedrības integrācijas fonds, un pērnā gada nogalē tika pasniegti Dažādības novērtējuma apbalvojumi, godinot dažādībai atvērtākos darba devējus Latvijā. Katrs darba devējs elektroniskā sistēmā atbildēja uz jautājumiem piecās jomās, t. sk. pievienoja apliecinošus dokumentus, piemēram, stratēģijas, politikas u. tml., ko izvērtēja jomas speciālisti. Zelta statusu par izcilu sniegumu un inovatīvu pieeju saņēma 3 uzņēmumi, Sudraba statusu saņēma 13 darba devēji, Bronzas statusu – 9 darba devēji, speciālās ekspertu atzinības – 4 darba devēji, savukārt atzinības saņēma 6 darba devēji.

Individuālie atzinumi visiem Dažādības novērtējuma dalībniekiem sastāv no divām daļām – pirmajā daļā eksperti atgādina svarīgākos pamatprincipus, kas jāievēro dažādībai atvērtam darba devējam, un skaidro tos ar praktiskiem piemēriem. Taču īpaši vērtīga ir tieši atzinuma otrā daļa, kurā eksperti sniedz individuālas rekomendācijas katram darba devējam, pamatojoties uz tā novērtējuma rezultātiem. Visi Dažādības novērtējuma dalībnieki bez maksas saņem augsta līmeņa eksperta atzinumu un ceļa karti turpmākai darbībai dažādības vadības ieviešanai organizācijā. Tā ir lieliska iespēja un vērtīgs bonuss, lai celtu darba devēju kompetenci dažādības vadības un ilgtspējīgas attīstības jautājumos. Papildus jāņem vērā arī tas, ka, sākot ar 2026. gadu, darba devējiem būs jāsniedz ilgtspējas ziņojumi, kuriem būs jāpievieno trešo pušu novērtējumi. Ziņojumā būs jānorāda informācija arī par to, kā dažādība ir iekļauta uzņēmuma darbībā.

“Dažādības vadība un iekļaujoša darba vide sniedz virkni ekonomisku ieguvumu darba devējiem. Sekmīgi īstenota dažādības vadība palīdz piesaistīt un noturēt talantus, paplašina klientu loku, sekmē inovācijas un paaugstina produktivitāti,” dažādības ieguvumus akcentē SIF vadītāja Zaiga Pūce.

Tikai trešdaļai – 30,2 % novērtējuma dalībnieku dažādības vadība un iekļaujoša darba vide ir viņu politikas vai darbības pamatprincipu sastāvdaļa, kas tiek plānveidīgi īstenota.

Novērtējuma dati liecina, ka darba devēju izpratne par dažādības un iekļaušanas vadības jautājumiem galvenokārt saistās ar pretdiskriminācijas, labbūtības un vispārējiem personālvadības jautājumiem. Darba devēji lielāko uzmanību savā darbībā pievērš darba un privātās dzīves saskaņošanas (77 %), elastīgas darba vides nodrošināšanas (72 %) un diskriminācijas novēršanas principiem (70 %).

Darba devēju sniegto informāciju Dažādības novērtējumā izvērtēja “ZAB COBALT” vecākais speciālists, zvērināts advokāts Ivo Maskalāns, LU Juridiskās fakultātes asociētā profesore, eksperte diskriminācijas novēršanas jautājumos Kristīne Dupate un cilvēktiesību aktīvists, Latvijas Dažādības hartas vadītājs Kaspars Zālītis.

Dažādība ir cilvēku atšķirīgās iezīmes, kas ir gan redzamas, gan uzreiz nesaskatāmas. Tās sevī ietver ne tikai ikviena cilvēka unikālās personības īpašības, fiziskās un garīgās spējas, bet arī dzīves pieredzi un pasaules skatījumu, ko veidojusi piederība kādai noteiktai sociālajai vai kultūrtelpai.

Savukārt dažādības vadība ir uz nākotni orientēta, vērtībās balstīta darba devēja stratēģija, saziņas un vadības process, kas pieņem un izmanto noteiktas dažādības un atšķirības kā organizācijas potenciālu.

SIF iniciētajā darba devēju kustībā “Dažādībā ir spēks” ir iesaistījušies jau 148 darba devēji, kas savā ikdienas darbā veicina atvērtību dažādām sabiedrības grupām.

Dažādības novērtējums tiek veikts katru gadu, un dalība tajā ir bez maksas. Plašāka informācija par novērtējumu pieejama šeit.

Infografika. Dažādības novērtējums 2023 skaitļos