Reliģiskā piederība

Ikona reliģija

Tiesības uz domas, apziņas, reliģijas vai pārliecības brīvību, ko biežāk dēvē par tiesībām uz reliģijas vai ticības brīvību (ForRB), ir katra cilvēka pamattiesības.  Šo tiesību ievērošana vai tieši otrādi – ierobežošana ir viens no dažādības respektēšanas kritērijiem sabiedrībā. Pārkāpumi reliģijas vai ticības dēļ var saasināt neiecietību, kas savukārt var novest pie vardarbības un konfliktiem. 

2022. gada SKDS pētījums parāda, ka apmēram 70 % Latvijas iedzīvotāju tic Dievam, tomēr gandrīz puse no ticīgajiem sevi neuzskata par kristiešiem un nepieskaita sevi nevienai reliģijai. Saskaņā ar Eurobarometer 2023 datiem par diskrimināciju Eiropas Savienībā 42 % respondentu pauda pārliecību, ka viņu valstī ir izplatīta diskriminācija uz reliģijas vai ticības pamata. Latvijā šim apgalvojumam piekrita tikai 11 % respondentu.Reliģiskā piederība ir indivīda identificēšanās ar kādu no reliģijām, kas ietver arī tiesības neatklāt informāciju par savu reliģiju un ticību, tostarp darba attiecībās. Darba tiesiskajās attiecībās diskriminācija ir aizliegta, un darba intervijās nav pieļaujami jautājumi, kas skar personas reliģisko pārliecību vai piederību pie kādas reliģiskās konfesijas. Atsevišķos īpašos gadījumos darba devējs tomēr var izmantot Darba likuma 29. panta desmitajā daļā noteikto: “Reliģiskajā organizācijā atšķirīga attieksme atkarībā no personas reliģiskās pārliecības ir pieļaujama gadījumā, ja noteikta veida reliģiskā pārliecība ir attiecīgā darba veikšanas vai attiecīgās nodarbošanās objektīvs un pamatots priekšnoteikums, ņemot vērā organizācijas ētosu.” 

Kāpēc svarīgi ņemt vērā?

80%

80 % pasaules iedzīvotāju atzīst savu piederību kādai no reliģijām. Reliģiskā dažādība darba vietā ļauj uzņēmumiem piesaistīt un noturēt darbaspēku, kas atspoguļo sabiedrību, kurā tie darbojas.

Harvard Business Review, 2020
70%

Daudzveidīga sabiedrība

Gandrīz 70% no Latvijas iedzīvotājiem ir reģistrēti kādā no reliģiskajām draudzēm. Latvijā ir 1067 oficiāli reģistrētas draudzes 19 reliģiskajās savienībās.

Tieslietu minstrija, 2022

Kas ir reliģija?

Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību komiteja reliģiju vai ticību raksturo kā tiestiskus, neteistiskus un ateistiskus uzskatus, kā arī indivīda tiesības nepieņemt nevienu reliģiju vai pārliecību. Šīs tiesības aizsargā ikviena cilvēka ticību gan reliģiska, gan nereliģiska rakstura (piemēram, ateismu un agnosticismu).

Praktiskajā nozīmē reliģija veidojas no reliģiskām kopienām un indivīdiem, to uzskatu sistēmām, institūcijām un jebkāda veida medijiem, kurus tie izmanto, lai izplatītu un saglabātu savas idejas. Mūsdienu izpratnē reliģija reģistrētu reliģisku organizāciju veidā uztur oficiālas attiecības ar valsts iestādēm.                                                          

20. gs. beigās un 21. gs. sākumā ir kļuvis populārs arī garīguma (spirituality) jēdziens, sākotnēji kā pašidentifikācijas veids cilvēkiem, kuri nesaista sevi ar institucionālo reliģiozitāti (baznīcām vai citām reliģiskām kopienām), bet piekopj dažādas garīguma prakses, kas tradicionāli saistītas ar reliģiju, piemēram, lūgšanas, meditācijas, jogas u. c. Šādā veidā dažādi reliģijas elementi tiek nodoti mūsdienu sabiedrībai pieejamākajā veidā.

Kā nodrošināt un sekmēt reliģijas un ticības brīvību darba vietā?

  • Veiciniet reliģijpratību savā darba vietā izglītojiet savus darbiniekus par reliģisko daudzveidību un reliģiskās iekļautības īstenošanu, kā arī ieviesiet to praksē. Piemēram, atsevišķu reliģisko kopienu svinamās dienas nav atzīmētas kā brīvdienas Latvijas valsts svinamo dienu kalendārā, tādēļ labā prakse būtu informēt darbiniekus, ka darba devējs būs pretimnākošs, ja darbinieks vēlēsies savai reliģijai nozīmīgā dienā nestrādāt.
  • Nodrošiniet, ka cilvēkiem ir iespēja dalīties ar savām reliģiskajām tradīcijām un atzīmēt svētkus. Veiciniet cieņu pret citu cilvēku reliģiskajām pārliecībām.
  • Īstenojiet citas darbības reliģiskās brīvības uzlabošanai, piemēram, uzņēmumā izveidojot telpu, kurā praktizēt savu reliģiju, vai vienkārši izveidot starpkonfesionālu meditācijas vai klusuma telpu, ko katrs var izmantot.
  • Ieviešot ierobežojumus, kas saistīti ar reliģiskā apģērba vai simbolu valkāšanu darba vietā, pārdomājiet, vai konkrētie ierobežojumi tiešām ir nepieciešami un kā tie ietekmē darba pienākumu veikšanu.
  • Gadījumā, ja rodas konflikti vai sūdzības saistībā ar aizskaršanu vai diskriminācijas gadījumiem reliģiskās pārliecības dēļ, nodrošiniet efektīvu sūdzību izskatīšanas sistēmu, kas ļauj darbiniekiem brīvi paust savas bažas un risināt konfliktsituācijas.

Organizācijas Latvijā

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) logo

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF)

Īsteno projektus un programmas, kas atbalsta un veicina sabiedrības integrāciju un dažādību.

LR Tieslietu ministrija

Tieslietu ministrijas pakļautībā darbojas Reliģijas lietu konsultatīvā padome, kuras uzdevums ir veicināt un pilnveidot valsts un reliģisko organizāciju sadarbību