Seksuālā orientācija

Ikona seksuālā orientācija

Seksuālā orientācija ir cilvēka seksuāla vai romantiska interese par pretējo dzimumu (heteroseksualitāte), savu paša dzimumu (homoseksualitāte) vai abiem dzimumiem (biseksualitāte). Seksuālā orientācija ir ne tikai cilvēka identitātes sastāvdaļa, bet arī cilvēktiesību jautājums. Ikvienam ir tiesības izvēlēties partneri un izpaust savu identitāti bez diskriminācijas, vardarbības vai apspiešanas. Līdztiesības principa ievērošana nozīmē, ka cilvēkiem ir jābūt vienlīdzīgiem neatkarīgi no viņu seksuālās orientācijas.

LGBTQ apzīmē cilvēkus, kuriem piemīt nenormatīva dzimte un seksualitāte. LGBTQ kā akronīms apzīmē lesbietes, gejus, biseksuālas personas, transpersonas un kvīrus, kā arī personas, kuras neidentificējas ar kādu no apakšgrupām. Lai arī saskaņā ar Eurobarometer datiem Latvijā 66 % cilvēku jūtas komfortabli, strādājot plecu pie pleca kopā ar kolēģiem ar dažādu seksuālo orientāciju, tomēr nereti seksuālā orientācija darba vidē tiek slēpta attieksmes, karjeras izaugsmes vai citu apstākļu dēļ. Turklāt 2023. gadā Eurobarometer veiktajā pētījumā 29 % Eiropas Savienības pilsoņu atzīst, ka dzimumidentitāte var būt šķērslis tam, lai cilvēks tiktu izskatīts par labāko kandidātu pieņemšanai darbā.

Kāpēc svarīgi ņemt vērā?

72%

Vieglāk piesaistīt talantus

LGBTQ kopienai draudzīgie uzņēmumi ir finansiāli veiksmīgāki un tiem ir vieglāk piesaistīt talantīgus darbiniekus. 72 % LGTBQ kopienas atbalstītāju atzīst, ka viņi, visticamāk, pieņemtu darba piedāvājumu uzņēmumā, kurā darba devējs atbalsta LGBTQ līdztiesību.

Bloomberg, 2020
84%

Darbinieki ir lojālāki

LGBTQ kopienai piederošie darbinieki uzrāda augstus lojalitātes rādītājus – gan LGBT kopienai piederošie, gan kopienu atbalstošie darbinieki iekļaujošās organizācijās ievērojami biežāk ir gatavi teikt, ka viņi lepojas strādāt attiecīgajā organizācijā (84 %) un vairāk ir gatavi strādāt papildus, lai uzlabotu organizācijas panākumus (84 %), salīdzinājumā ar tām organizācijām, kas ir negatīvi noskaņotas pret darbiniekiem, kas pieder LGBT kopienai (attiecīgi 66 % un 73 %).

Harvard Business Review, 2016

LGBTIQ iekļaušana

Lai kāda būtu cilvēka seksuālā orientācija un dzimumidentitāte, ikvienam ir jābūt iespējai attīstīt savu profesionālo potenciālu, apgūt jaunas prasmes, kāpt pa karjeras kāpnēm un saņemt godīgu atlīdzību. Tikpat būtiski ir nodrošināt iespēju katram paust savas idejas un būt saklausītam kā profesionālim. Darba vietai ir jābūt drošai videi, kur nevienam nav lieki jātērē savi spēki, lai slēptu savu patieso identitāti un baidītos no nosodījuma. 

Taču, lai veidotu patiesi drošu un iekļaujošu darbavietas kultūru, cilvēkresursu politikā ir jāievieš nulles tolerances politika pret visa veida aizskaršanu un diskrimināciju, veicinot vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu visām aizsargātajām grupām, tostarp LGBTQ. Tādēļ organizācijas iekšējā politikā ir skaidri jānorāda, kāda rīcība ir pieņemama un kāda nav, veidojot tādu organizācijas kultūru, kur arī domstarpības vai pārpratumi tiek risināti cieņpilni. Ļoti svarīgs aspekts ir organizācijas vadītāju iesaiste un atbalsts LGBTQ kopienai piederošo darbinieku iekļaušanai un pausto ideju uzklausīšanai.  

Papildus kā būtisks atbalsts LGBTQ kopienai un cilvēktiesību jautājumu izpratnes veicināšanai kopumā ir organizāciju un darba devēju īstenotās atbalsta kampaņas. Šāds atbalsts, ko organizācijas un zīmoli pauž ārējā komunikācijā, veicina arī pašu darbinieku izpratni un līdz ar to veido daudz iekļaujošāku darba vidi. Šāda pieeja palielina darba vietas pievilcību dažādiem talantiem un palīdz radīt iekļaujošu korporatīvo kultūru.

Kā novērst diskrimināciju uz seksuālās orientācijas pamata?

Lai radītu iekļaujošu darba vidi LGBTQ darbiniekiem, organizācijām ir jāpievērš uzmanība vairākiem faktoriem:

  • Izstrādājiet organizācijas politiku, kas aizsargā LGBTQ darbiniekus no diskriminācijas un veicina iekļaušanu, nodrošinot, ka tā atbilst nacionālajiem un starptautiskiem tiesību aktiem par LGBTQ tiesībām un aizsardzību. Tas sevī ietver arī neiecietības un diskriminācijas novēršanas pasākumus.
  • Īstenojiet mācības par diskriminācijas novēršanu, iecietību un iekļaujošas valodas lietošanu, lai celtu izpratni par LGBTQ jautājumiem.
  • Atbalstiet LGBTQ darbinieku iniciatīvas veidot viņus pārstāvošas interešu grupas organizācijas iekšienē, mudinot nākt klajā ar iniciatīvām un pasākumiem iekļaujošākas vides veidošanā jūsu organizācijā. 
  • Iesaistieties LGBTQ kopienas pasākumos un aktivitātēs, kas veicina izpratni par seksuālās orientācijas dažādību.
  • Veidojiet sadarbību ar LGBTQ organizācijām, kas ļaus jūsu organizācijai paplašināt izpratni par specifiskajiem izaicinājumiem un vajadzībām, ar ko saskaras kopiena.
  • Veidojiet drošu un iekļaujošu darba vidi, kur katrs jūtas droši neatkarīgi no dzimumidentitātes un seksuālās orientācijas.

Organizācijas Latvijā

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) logo

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF)

SIF īsteno projektus un programmas, kas atbalsta un veicina sabiedrības integrāciju un dažādību.
Mozaīka

LGBT un viņu draugu apvienība “Mozaīka”

Biedrība piedāvā dažādus resursus un atbalstu LGBTQ cilvēkiem un viņu draugiem, kā arī veic citas aktivitātes – organizē pasākumus un seminārus par LGBTQ un cilvēktiesību jautājumiem un piedalās sabiedrības līdzdalības aktivitātēs un likumdošanas procesos jautājumos par LGBTQ personu tiesību aizsardzību un tiesisko statusu.
Kustība “Dzīvesbiedri”

Kustība “Dzīvesbiedri”

Pilsoniski sabiedriska iniciatīva, kas vēlas uzlabot esošo partnerattiecību tiesisko regulējumu Latvijā.

LGBT House Riga

LGBTQ kopienas atbalsta centrs un mājvieta dažādām organizācijām un interešu grupām, kas piedāvā plaša spektra pasākumus un seminārus par LGBTQ jautājumiem, kā arī cilvēktiesību jautājumiem kopumā.

Citi resursi

Pētījumi

Dažādības kompass 2023” ir visaptverošs pētījums par aktuālo situāciju diskriminācijas jomā Latvijas darba vidē. Tas sniedz pārskatu gan par sasniegto ceļā uz iekļaujošu sabiedrību, gan par nepieciešamajiem uzlabojumiem un atbalsta pasākumiem.

Dzimums
Etniskā piederība
Invaliditāte
Piekļūstamība
Reliģiskā piederība
Seksuālā orientācija
Vecums
Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts