Plānošanas dokumenti

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam

Pieejams:

Stratēģija nosaka Latvijas ilgtermiņa attīstības redzējumu. Atzīstot, ka dažādības vadība ir viens no pasaulē veiksmīgi izmantotiem sabiedriskās līdzdalības, pārvaldes efektivitātes un masveida jaunrades celšanas instrumentiem, kā viens no prioritāriem ilgtermiņa rīcības virzieniem noteikts darba tirgus pieejamība un diskriminācijas mazināšana.