Pētījumi

SIF pētījums: Pasaules valstu prakses situācijas izvērtējums par diskrimināciju uz invaliditātes pamata (2022)

Apskats ar Zviedrijas, Dānijas un Izraēlas īstenotās labās prakses piemēriem, nodrošinot mērķtiecīgus atbalsta un tematiskos pasākumus sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanai par diskrimināciju uz invaliditātes pamata, veicina Latvijas izaugsmes iespējas šajā jomā. Šajā pētījumā analizēti katras valsts veiksmes faktori un padziļināti skatītas 9 kampaņas, kas vērtētas pēc pētījumā izvirzītajiem efektivitātes kritērijiem, un papildinot ar ekspertu intervijām. Nodrošinot pasākumus, kuros piedalās cilvēki ar un bez invaliditātes, nospraužot skaidru vīziju pretdiskriminācijas politikā un veicinot starplīmeņu sadarbību, Latvijai iespējams attīstīt savas labās prakses piemērus, ar kuriem dalīties starptautiskā mērogā.

Pieredzes un labās prakses piemēri, nodrošinot mērķtiecīgus atbalsta un tematiskos pasākumus sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanai par diskrimināciju uz invaliditātes pamata.

Citi resursi

Pētījumi

Sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirībām pēdējā laikā pievērsta diezgan liela sabiedrības uzmanība, un diskusijas par šo tēmu parasti ir emociju piesātinātas. Daļēji šo piesātinājumu veido arī fakts, ka vīriešu un sieviešu uztvere par dzimumlīdztiesības esamību mūsu sabiedrībā ir ļoti atšķirīga. "Norstat" 2024. gada februārī veiktā pētījuma "Novatore dzimumu līdztiesības barometrs" rezultāti liecina: 70 % vīriešu uzskata, ka Latvijā pastāv vienlīdzība atalgojumā, savukārt starp sievietēm tā domā tikai 30 % aptaujāto.

Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Skatīt citus resursus Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts