Pētījumi

Pētījums „Dažādības vadības situācijas izpēte uzņēmumos”

Pētījumu „Dažādības vadības situācijas izpēte uzņēmumos” veica SIA „Corporate Consulting” un Sabiedriskās politikas centrs „PROVIDUS” laika posmā no 2015. gada 30. aprīļa līdz 2015. gada 30. oktobrim. Pētījuma mērķis bija iegūt datus par izpratnes līmeni un apstākļiem, kas ietekmē dažādības vadības pieejas īstenošanu uzņēmumos Latvijā un apzināt ārvalstu uzņēmumu labās prakses piemērus tās īstenošanā. Pētījumam nepieciešamie dati tika iegūti gan ar kvantitatīvajām, gan kvalitatīvajām datu ieguves un analīzes metodēm: pētījumu apkopošana par dažādības vadību ES valstīs, ekspertu intervijas ar Latvijas mazo, vidējo un lielo uzņēmumu vadītājiem vai vadoša līmeņa darbiniekiem, ārvalstu uzņēmumu dažādības vadības atbildīgajām personām, Eiropas līmeņa dažādības vadības ekspertiem, Latvijas uzņēmējdarbības un cilvēkresursu vadības ekspertiem, kā arī tika veikta Latvijas mazo, vidējo un lielo uzņēmumu darbinieku anketēšana.

Citi resursi

Pētījumi

Sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirībām pēdējā laikā pievērsta diezgan liela sabiedrības uzmanība, un diskusijas par šo tēmu parasti ir emociju piesātinātas. Daļēji šo piesātinājumu veido arī fakts, ka vīriešu un sieviešu uztvere par dzimumlīdztiesības esamību mūsu sabiedrībā ir ļoti atšķirīga. "Norstat" 2024. gada februārī veiktā pētījuma "Novatore dzimumu līdztiesības barometrs" rezultāti liecina: 70 % vīriešu uzskata, ka Latvijā pastāv vienlīdzība atalgojumā, savukārt starp sievietēm tā domā tikai 30 % aptaujāto.

Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Skatīt citus resursus Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts