Pētījumi

SIF pētījums: Pasaules valstu prakses situācijas izvērtējums par dzimuma diskriminācijas pamatu (2022)

Pasaules valstu pieredze un labās prakses piemēri dzimuma līdztiesības jautājumu risināšanā.

Straujā novecošanās ir iemesls, kamdēļ Eiropā diskriminācija uz vecuma pamata, ir viens no nopietniem politikas dienaskārtības jautājumiem. Novecošanās skar nodarbinātību, veselības aprūpi, izglītību, sociālās drošības u.c. jomas. Diskriminācija uz vecuma pamata jeb eidžisms ir atzīts par dzīves kvalitātes kavējošo faktoru, kas ietekmē visas valsts labklājību un izaugsmi. Pirmais solis, lai izprastu eidžismu un tā sekas, ir jāatzīst, ka tas pastāv mūsu valstī un sabiedrībā. Igaunijas, Dānijas un Vācijas pieredze un labās prakses piemēri ļauj labāk izprast veidus, kā īstenot mērķtiecīgus atbalsta un tematiskos pasākumus diskriminācijas uz vecuma pamata novēršanā. Lai arī analīzei izvēlēto valstu pieejas atšķiras, tās vieno sistemātiska un koordinēta pieeja, t.i., izglītības un informācijas pasākumu regularitāte, plašais iesaistīto pušu loks un atpazīstamība starptautiskā līmenī. Vienots ir arī redzējums par veselīgu un aktīvu novecošanos visās politikās, kā arī uz pierādījumiem balstīta pieeja attieksmes maiņai sabiedrībā. Izvērtējuma pirmajā daļā ir skaidroti galvenie iemesli, kāda ir eidžisma ietekme un sekas, t.sk., skaidrota starptautisko tiesību principu nozīme ceļā uz cieņpilnu, veselīgu un aktīvu novecošanos. Otrajā daļā analizēta pieredze un labās prakses gadījumi Igaunijā, Dānijā un Vācijā, t.sk., veikta ar eidžismu saistīto kampaņu analīze. Nobeigumā apkopoti galvenie secinājumi un sniegtas rekomendācijas.

Citi resursi

Pētījumi

Sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirībām pēdējā laikā pievērsta diezgan liela sabiedrības uzmanība, un diskusijas par šo tēmu parasti ir emociju piesātinātas. Daļēji šo piesātinājumu veido arī fakts, ka vīriešu un sieviešu uztvere par dzimumlīdztiesības esamību mūsu sabiedrībā ir ļoti atšķirīga. "Norstat" 2024. gada februārī veiktā pētījuma "Novatore dzimumu līdztiesības barometrs" rezultāti liecina: 70 % vīriešu uzskata, ka Latvijā pastāv vienlīdzība atalgojumā, savukārt starp sievietēm tā domā tikai 30 % aptaujāto.

Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Skatīt citus resursus Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts