Dzimums

Ikona dzimums

Dzimums nozīmē bioloģisko piederību sievietēm vai vīriešiem, bioloģiskās funkcijas. Bioloģiskais dzimums ietver ne tikai ārējās dzimumu atšķirības, bet arī ķermeņa hormonālo un hromosomu uzbūvi. Neraugoties uz bioloģiskajām atšķirībām visos līmeņos, līdzību sievietes un vīrieša ķermenī ir daudz vairāk nekā atšķirību.

Sociālais dzimums jeb dzimte – specifisku kultūras ietekmē veidojušos īpašību kopums, kas nosaka cilvēku sociālo uzvedību un raksturo sociāli izveidojušās attiecības starp cilvēkiem. Sociālā dzimuma apzināšanās notiek socializācijas ietekmē – sociālo procesu rezultātā indivīds iegūst sociālo pieredzi, darbojoties un kontaktējoties ar citiem, indivīds iemācās noteiktas normas un vērtības, kas ļauj viņam funkcionēt kā sabiedrības loceklim.

LR Tiesībsarga biroja 2020. gadā veiktajā pētījumā dzimums tika minēts kā viena no trim būtiskākajām pazīmēm, pēc kurām darba devēji diskriminē potenciālos darba ņēmējus Latvijā. Tāpat dati rāda, ka Latvijā ir izveidojušās dzimumiem raksturīgās nodarbinātības nozares – lielāka vīriešu pārstāvniecība ir rūpniecības un transporta, uzglabāšanas, informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozarēs, savukārt sievietes kā darbinieces biežāk sastopamas tirdzniecības un izglītības nozarēs. Saskaņā ar Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2022. gadā sieviešu vidējā bruto stundas izpeļņa bija par 17,1 % zemāka nekā vīriešu. Tas nozīmē, ka par katru 1 eiro, ko nopelna vīrietis, sieviete saņem vien 83 centus.

Tāpēc īpaši svarīga ir dzimumu līdztiesība – kad cilvēku lomas sabiedrības attīstībā neatkarīgi no viņu dzimuma tiek atzītas par līdzvērtīgām, piešķirot vienādas tiesības un atbildību, tādējādi nodrošinot vienādu pieeju resursiem un to izmantošanas iespējām.Ir svarīgi, lai dzimumu līdztiesība nepaliek tikai “de iure” līmenī (formāla, legāla līdztiesība, kas ir garantēta valsts normatīvajos aktos), bet tiktu nodrošināta arī “de facto”. Proti, tiek nodrošināta reālā līdztiesība, situācija, kad ne vienam, ne otram dzimumam nav sistemātisku ierobežojumu (nevienlīdzīgu iespēju, pienākumu, dzīves situāciju vai statusa) de iure līdztiesības īstenošanai.

Kāpēc svarīgi ņemt vērā?

15%

Rentablāki uzņēmumi

Vadītāju sieviešu pārstāvniecībai augstā līmeņa vadībā pieaugot no 0 uz 30 %, tīrā peļņa palielinās par 1 % – vidējam uzņēmumam tas nozīmē rentabilitātes pieaugumu par 15 %.

Harward Business review, 2016
3,5%

Lielāka kapitāla atdeve

Uzņēmumi, kuru vadībā ir vismaz viena sieviete, nodrošina vidēji par 3,5 % lielāku kapitāla atdevi un par 50 % augstāku rentabilitāti salīdzinājumā ar uzņēmumiem, kuros sieviešu vadītāju ir mazāk kā 10 %.

OECD, 2020
25%

Lielāka iespēja gūt peļņu

Organizācijām ar lielāku dzimumu līdzsvaru vadībā ir par 25 % lielāka iespēja gūt peļņu nekā vidēji citiem uzņēmumiem.

McKinsey, 2020

Līdztiesība

Dzimumu līdztiesības princips darba vietā ietver vienlīdzīgas iespējas, tiesības un attieksmi pret visiem darbiniekiem neatkarīgi no viņu dzimuma. Praktiski tas nozīmē, ka sievietēm, vīriešiem un nebināriem cilvēkiem ir vienādas iespējas veikt darbu, attīstīties un augt karjerā, neizjūtot dzimuma diskrimināciju.

Šie dzimumu līdztiesības jomā lietotie jēdzieni palīdzēs izprast līdztiesības jautājumu plašāk: 

Integrētā pieeja dzimumu līdztiesības īstenošanai (angl. gender mainstreaming) process, kura gaitā tiek izvērtēta plānoto pasākumu (ieskaitot likumus), politikas vai programmas ietekme uz sievietēm un vīriešiem visās sfērās un nozarēs. Tā ir stratēģija, kas iekļauj gan sieviešu, gan vīriešu intereses un pieredzi kā neatņemamu politikas un programmu veidošanas, īstenošanas, monitoringa un vērtēšanas sastāvdaļu visās politikas, ekonomikas un sociālajās jomās, lai sieviešu un vīriešu stāvoklis uzlabotos un netiktu veicināta nelīdztiesība.

Dzimumu līdztiesības principa integrēšana budžeta veidošanā   budžeta izvērtēšana no dzimuma perspektīvas, noskaidrojot, cik lielā mērā gan sieviete, gan vīrietis ir ieguvēji no esošajiem vai plānotajiem izdevumiem, kā arī, vai tiek veicināta dzimumu līdztiesība.

Kā veicināt dzimumu līdztiesību darba vietā?

  • Nodrošiniet vienlīdzīgu darbinieku atlasi, objektīvi vērtējot kandidātu prasmes un kvalifikāciju neatkarīgi no viņu dzimuma.
  • Nodrošiniet vienlīdzīgu atalgojumu sievietēm un vīriešiem, kuri veic vienādu darbu ar vienādām prasmēm un atbildību.
  • Veiciniet karjeras izaugsmi, kas nodrošina vienlīdzīgas attīstības iespējas visiem darbiniekiem neatkarīgi no viņu dzimuma.
  • Izstrādājiet un ieviesiet tādas organizācijas politikas un procesus, kas novērš diskrimināciju un nodrošina ziņošanu par pārkāpumiem.
  • Īstenojiet izglītojošus pasākumus stereotipu mazināšanai, tādejādi veicinot darbinieku izpratni par esošajiem dzimuma stereotipiem darba vietā.
  • Rūpējieties par dzimumu līdzsvaru organizācijas lēmumu pieņemšanas procesos un līdzsvarotu dzimumu pārstāvniecību organizācijas vadības līmenī.
  • Rūpējieties par kolēģu darba un ģimenes dzīves līdzsvara nodrošināšanu, kas ietver elastīga darba laika iespējas un citus pasākumus, lai darbinieki varētu saskaņot darba un ģimenes dzīvi.
  • Nodrošiniet drošu darba vidi, kas novērš seksuālās uzmākšanās un vardarbības iespējamību.
  • Nelietojiet dzimumu diskriminējošu valodu un izmantojiet dzimumneitrālus izteicienus, kas ļauj izvairīties no dzimumu stereotipu tālākas kultivēšanas.

Organizācijas Latvijā

Sabiedrības integrācijas fonds logo

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF)

Īsteno projektus un programmas, kas veicina sabiedrības integrāciju, tostarp dzimumu līdztiesību, un novērš dzimumu diskrimināciju.
Sieviešu tiesību aizstāvības organizācijas

Resursu centrs “Marta”

Sieviešu tiesību aizstāvības organizācija Latvijā, kas sniedz palīdzību sievietēm, kuras piedzīvojušas vardarbību.
Biedrības ģimenes atbalstam

Biedrība ģimenes atbalstam “Tēvi”

Piedāvā tēviem aktivitātes, kas stiprina tēva lomu un veicina tēvu–bērnu attiecību uzlabošanos.
Kustības

Sievietei paveicās

Darbojas ar mērķi izgaismot sistēmiskas sabiedrības problēmas, kas saistītas ar sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību.
Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla logo

Sieviešu sadarbības tīkls

Nodrošina koordinētu līdzdalību sieviešu tiesību un interešu aizstāvībai.

Cilvēku pieredzes stāsti

Pieredzes stāsti
“Riga TechGirls” stāsts Video ikona Video ikonas apraksts

Kāpēc ir svarīgi, lai IKT jomā būtu plaši pārstāvēti abi dzimumi? Kā motivēt sievietes attīstīt savas digitālās prasmes un iedvesmot strādāt IKT nozarē? Kāda ir vecāku loma bērna digitālo prasmju attīstīšanā? “Riga TechGirls” pārstāves ir pārliecinātas, ka IKT nozare ir piemērota kā vīriešiem, tā sievietēm. Viņu mērķis – izglītot un iedvesmot pēc iespējas vairāk meiteņu un sieviešu profesionāli iesaistīties informācijas tehnoloģiju nozarē.

Dzimums
Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Pieredzes stāsti
Bušu ģimenes stāsts Video ikona Video ikonas apraksts

Ielūkojies Bušu ģimenes ikdienā caur tēta Krišjāņa skatījumu un atpazīsti izaicinājumus, ar kuriem saskaras praktiski ikviena ģimene: nerimstošs darbs pie attiecībām, privātās un darba dzīves apvienošana ar ģimenes pienākumiem, spēja rast laiku sev. Nav vienas universālās un pareizās receptes, kā veidot ideālu ģimenes ikdienu, bet var sākt ar vienkāršiem soļiem, savstarpēji pielāgojoties un atbalstot vienam otru!

Dzimums
Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts
Visi cilvēku pieredzes stāsti Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts

Citi resursi

Pētījumi

Sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirībām pēdējā laikā pievērsta diezgan liela sabiedrības uzmanība, un diskusijas par šo tēmu parasti ir emociju piesātinātas. Daļēji šo piesātinājumu veido arī fakts, ka vīriešu un sieviešu uztvere par dzimumlīdztiesības esamību mūsu sabiedrībā ir ļoti atšķirīga. "Norstat" 2024. gada februārī veiktā pētījuma "Novatore dzimumu līdztiesības barometrs" rezultāti liecina: 70 % vīriešu uzskata, ka Latvijā pastāv vienlīdzība atalgojumā, savukārt starp sievietēm tā domā tikai 30 % aptaujāto.

Dzimums
Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts