Vecums

Ikonas Vecums

Kurš gan no mums nav dzirdējis frāzi – “tu neko nesaproti, tu esi pārāk jauns!”, vai tieši otrādi – “tu esi par vecu, lai to novērtētu!” Šādi izteikumi un attieksme darba vidē liecina par diskrimināciju cilvēka vecuma dēļ. Par to var liecināt šādas pazīmes: ar darbinieka vecumu saistīti komentāri darba procesā, izteikta tendence darbā pieņemt tikai gados jaunus cilvēkus, gados vecāki kolēģi netiek paaugstināti, organizācijas kultūra nav orientēta uz visu paaudžu darbinieku iekļaušanu, tostarp organizācijas sociālajā dzīvē, netiešas (vai tiešas) norādes par pensionēšanos, konkrētu  štata vietu likvidēšana kā atlaišanas veids konkrēta vecuma darbiniekiem, nepamatots spiediens darba efektivitātes uzlabošanai vai vienkārši nevienlīdzīga attieksme pret darbiniekiem. 

Eurostat 2021. gada pētījumā 5,23 miljoni sieviešu un 3,63 miljoni vīriešu atzina, ka jūtas diskriminēti darbā. Arī Latvijā visizplatītākais diskriminācijas veids ir tieši vecums – 51 % respondentu ir atzinuši, ka saskārušies ar to, ka tiek uzskatīti par pārāk jauniem vai pārāk veciem, liecina 2022. gada dati

Jāņem vērā arī Eiropas novecošanās – mazinās dzimstība, pagarinās vidējais paredzamais mūža ilgums Eiropas iedzīvotāju vidū. Jau šobrīd darba tirgū aktīvas ir vismaz piecas dažādas paaudzes – katra ar savu izteiktu vērtību un vajadzību sistēmu. Tieši vecums bieži vien ir skaidri neizrunātais jautājums darba attiecībās. Zināma loma ir arī pandēmijai un tās rosinātajām izmaiņām darba tirgū, tostarp tehnoloģiju lietošanas prasmēm. Darba devējiem ir liels izaicinājums – kā veidot darba vidi tādu, kurā efektīvi strādā un jūtas labi visu paaudžu cilvēki.

Kāpēc svarīgi ņemt vērā?

Uzlabo produktivitāti

Organizācijas kultūra, kas atbalsta dažādu paaudžu darbiniekus, var uzlabot uzņēmuma reputāciju, piesaistīt talantus, izcilus dažāda vecuma speciālistus un uzlabot klientu attiecības. Vecāku darba ņēmēju iekļaušana nāk par labu uzņēmuma produktivitātei, jo tā nodrošina efektīvu sinerģiju starp pieredzējušiem un mazāk pieredzējušiem darbiniekiem.

OECD, 2020

Pilveido prasmes

Paaudžu sadarbība darbavietā var palīdzēt mazināt digitālo prasmju atšķirības starp dažādu paaudžu darbiniekiem. Apmēram trešdaļa darba ņēmēju vecumā virs 55 gadiem ir apguvuši digitālās prasmes no vismaz desmit gadus jaunākiem kolēģiem.

Hochschule Fresenius University of Applied Sciences, 2022

Līdzīgas gaidas pret darba vidi

Lai gan pastāv atšķirīgi viedokļi par dažādu paaudžu darbiniekiem, pētījumi rāda, ka kopīgā ir vairāk nekā atšķirīgā – gan gados jauniem, gan vecākiem darbiniekiem bieži vien ir līdzīgas gaidas un prasības pret darba vidi.

McKinsey, 2023

Eidžisms

Vecums ir viena no pirmajām lietām, ko pamanām citos cilvēkos, izdarot pārsteidzīgus secinājumus par konkrēto cilvēku, viņa personību vai spējām. Eidžisma pamatā ir prakse, kad vecums tiek izmantots, lai kategorizētu un iedalītu cilvēkus tā, ka tas rada kaitējumu, nelabvēlīgu stāvokli un netaisnību, mazinot paaudžu solidaritāti. Eidžisms mūsu dzīves laikā iegūst dažādas formas. Piemēram, pusaudzis var tikt izsmiets par politiskās kustības vai biznesa uzsākšanu; gan gados vecākiem, gan jaunākiem cilvēkiem vecuma dēļ var tikt liegts darbs, vecākus cilvēkus var noniecināt un izslēgt no sabiedrības.

Eidžismu veido trīs elementi: stereotipi (kā mēs domājam), aizspriedumi (kā mēs jūtamies) un diskriminācija (kā mēs rīkojamies). Tas var būt institucionāls, starppersonu vai pašvirzīts eidžisms. Institucionālais eidžisms attiecas uz likumiem, noteikumiem, sociālajām normām, institūciju politiku un praksi, kas netaisnīgi ierobežo kādas vecuma grupas cilvēku iespējas. Starppersonu eidžisms rodas mijiedarbībā starp diviem vai vairākiem indivīdiem, savukārt pašvirzīts eidžisms rodas, kad cilvēks pats sev uzliek ierobežojumus, balstoties uz savu vecumu.

Jēdziens “eidžisms” (ageism) kā izpētes objekts zinātnē ienāca pagājušā gadsimta 60.– 80. gados. Amerikāņu sociologs un ASV Nacionālā novecošanās institūta direktors Roberts Butlers bija viens no pirmajiem, kurš pielīdzināja eidžismu citām fanātisma formām – rasismam, sektantismam vai seksismam, definējot to kā sistemātisku stereotipu un aizspriedumu procesu pret veciem cilvēkiem. Savukārt ievērojamais amerikāņu gerontologs Erdmans Palmors, kurš uzrakstījis vairākas grāmatas par novecošanu un dažādiem ar to saistītiem stereotipiem, norāda, ka tādi aizspriedumi kā nemitīgas kaites, nepievilcība, zudušas prāta spējas, nespēja uztvert reālo dzīvi vai grūtības apgūt jaunas lietas, ir izveidojušies sabiedrībā sociāli ekonomisku un sociālu apsvērumu rezultātā.

Kā sekmēt iekļaujošu darba vidi jebkuram vecumam?

Lai veidotu darba vidi, kas nodrošina, ka darbinieki dažādā vecumā var sadarboties produktīvi:

  • Apvienojiet dažāda vecuma darbinieku zināšanas un pieredzi. Jaunākie darbinieki pieredzējušākos var iepazīstināt ar jaunākajām tehnoloģijām, kamēr vecākie – dalīties ar savu pieredzi un zināšanām.
  • Piedāvājiet elastīgu darba laika un darba organizēšanas modeļus. Tā organizācija ievēros dažāda vecuma darbinieku individuālās vajadzības un respektēs dzīves situācijas.
  • Ikdienā dažādojiet komunikācijas kanālus, piemēram, klātienes tikšanās, virtuālos sarunu līdzekļus utt. Tādējādi dažāda vecuma darbiniekiem būs iespēja izmantot to kanālu, kas tieši viņiem ir visefektīvākais un piemērotākais.  
  • Nodrošiniet darba vidi un papildu labumus atbilstoši dažāda vecuma darbinieku veselības un labbūtības vajadzībām, piemēram, veselības pārbaudes, psiholoģisko atbalstu vai mācības.
  • Izveidojiet iekļaujošu kultūru, kur visi darbinieki jūtas novērtēti un atbalstīti neatkarīgi no viņu vecuma.

Organizācijas Latvijā

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) logo

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF)

Īsteno projektus un programmas, kas atbalsta un veicina sabiedrības integrāciju un dažādību.
Latvijas Jaunatnes padome logo

Latvijas Jaunatnes padome

Aizstāv jauniešu intereses.
Global Shapers Riga

Global Shapers Riga

Organizē jauniešiem mentoringu un rosina pārmaiņas attiecībā uz senioru iesaisti.
Junior Achievement logo

Junior Achievement

Iniciē projektus jaunatnes izglītošanā, uzņēmējspēju veicināšanā un jaunās uzņēmēju paaudzes veidošanā.

Latvijas Pensionāru federācija

Pārstāv pensionārus un viņu intereses Latvijā. Kontaktinformācija: 67276789.
Radošā apvienība jauniešiem “Trepes”

Radošā apvienība jauniešiem “Trepes”

Biedrības galvenās aktivitātes ir brīvprātīgais darbs, jaunatnes darbs un starpkultūru izglītība. Biedrība dod iespēju jauniešiem sevi izzināt caur dažādām radošām aktivitātēm, kā arī sniedz iespējas sevi pierādīt gan Latvijā, gan pasaulē caur līdzdalību dažādos projektos.

Biedrība "Baltā māja"

Biedrības “Baltā māja” darbība ir vērsta uz sabiedrības locekļu labklājības līmeņa paaugstināšanu un indivīdu sociālo integrāciju sabiedrībā, pievēršot uzmanību iedzīvotāju aktivizēšanai, pieaugušo izglītošanai, savstarpējās palīdzības organizēšanai.

Cilvēku pieredzes stāsti

Visi cilvēku pieredzes stāsti Ikona Bultiņa pa labi Bultiņas pa labi apraksts

Citi resursi