Plānošanas dokumenti

Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam

Pamatnostādņu mērķis ir sekmēt iedzīvotāju sociālo iekļaušanu, mazinot ienākumu nevienlīdzību un nabadzību, attīstot pieejamu un individuālajām vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu un juridiskā atbalsta sistēmu, kā arī veicinot augstu un iekļaujošu nodarbinātību un kvalitatīvu darba vidi. Pamatnostādņu ietvaros paredzētas aktivitātes, lai nodrošinātu drošas darba vides, kvalitatīvu darba vietu un cienīga darba attīstību, tai skaitā veicinot:

  • iekļaujoša darba tirgus attīstību un sabiedrības, darba ņēmēju un darba devēju izpratni par dažādības veicināšanu, diskriminācijas mazināšanu un iekļaušanu;
  • darba un privātās dzīves saskaņošanu nodarbinātajiem, tai skaitā ar aprūpes pienākumiem mājsaimniecībās.